Informace o zpracování vašich osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost IČ 26052377, se sídlem Čížovská 456, 397 01 Písek, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 11269 (dále jako „správce“).

Kontaktní údaje správce

Můžete nás kontaktovat na emailu: job@aisin.co.cz., telefonicky: +420606609192 či písemně na adrese: AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o., Čížovská 456, 397 01 Písek.

Rozsah a účel zpracování vašich osobních údajů

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Kariéra - vyplníte-li na našich webových stránkách formulář pro zájemce o práci, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zařazení do databáze zájemců o práci a nabízení pracovních příležitostí a budeme zpracovávat údaje, které jste nám ve formuláři poskytli, zejména titul, jméno, příjmení, rok narození, telefon, emailová adresa. 

Zpracování zpráv zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře na webu správce - v případě, že nás budete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, budeme zpracovávat Vaše údaje výhradně za účelem Vašeho kontaktování a vyřízení odpovědi na Vaši zprávu. Při vyřizování Vašich zpráv zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme jméno a příjmení, e-mailová adresa, příp. adresa, telefonní číslo.

Z důvodu plnění právních povinností zpracováváme Vaše osobní údaje, např. vedení účetnictví nebo z důvodu součinnosti s orgány veřejné moci.

Z jakých zdrojů pochází Vaše údaje, které zpracováváme

Vaše osobní údaje, které zpracováváme jste nám poskytli Vy v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo v odůvodněných případech údaje získáváme z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jakými jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík.

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně nebo v systémech správce nebo zpracovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje pro správce v souladu s jeho pokyny a na základě smlouvy. 

Doba zpracování osobních údajů

Správce Vaše osobní údaje zpracovává po dobu plnění smluvního vztahu nebo pod dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování, nebo v souvislosti s marketingovými aktivitami správce a v souvislosti s Vaší evidencí v databázi uchazečů o práci max.1 rok od udělení Vašeho souhlasu, nebo po dobu nezbytnou k plnění povinností dle platných právních předpisů.

Příjemci osobních údajů

Na základě nařízení příslušných orgánů veřejné moci jsme ze zákona povinni v jednotlivých případech poskytnout v rámci součinnosti informace o zpracovávaných osobních údajích.

Správce nepředává vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Zabezpečení vašich osobních dat

Naše webové stránky a ostatní počítačové systémy jsou zabezpečeny technickými a organizačními opatřeními proti přístupu, změnám a zpracování vašich osobních údajů nepovolanými osobami, jakož i proti jejich ztrátě a zničení.

Automatizované rozhodování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Vaše práva související s ochranou osobních údajů

Právo souhlas kdykoliv odvolat. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním emailu na adresu: job@aisin.co.cz nebo písemně na adrese: AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o., Čížovská 456, 397 01 Písek. Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení. Veškeré zpracování prováděné před odvoláním Vašeho souhlasu je legitimní.

Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo od nás získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a máte právo získat přístup k těmto Vašim osobním údajům. Na základě Vaši žádosti zaslané na email job@aisin.co.cz Vám poskytneme veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů. 

Právo na opravu. V případě, že zjistíte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesně nebo chybně zpracovávány, máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje opravili.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, po uplynutí doby zpracování Vaše osobní údaje vymažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu a Vy tento souhlas odvoláte, Vaše osobní údaje vymažeme. V případě, že máme povinnost osobní údaje i dále uchovávat, dojde k výmazu Vašich osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování, uplynutím zákonem stanovené doby.

Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit; nebo zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo jste vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými. Žádost na omezení zpracování Vašich osobních údajů můžete zaslat na email: job@aisin.co.cz.

Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné nám zaslat na job@aisin.co.cz. Vaše osobní údaje dále nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost. V případě, že zpracování Vašich osobních údajů probíhá elektronicky a je založeno na souhlasu nebo smlouvě, máte právo od nás získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl a tyto předat jinému správci. Vaše osobní údaje Vám budou předány ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

Právo podat stížnost. Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění našich povinností k dozorovému úřadu, kterým je v Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.